ROZSAH DODÁVKY
ZÁKLADOVÉ DESKY

 • Jako standard považujeme:

  • Uvažovaná únosnost zeminy v základové
   spáře Rdt ≥ 150 kPa.

  • Třída těžitelnosti zeminy max. F3.

  • Svažitost pozemku stavby max. 1 %.

 • Zemní práce v rozsahu

  • Sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 – 200 mm a její uložení na pozemku stavby.

  • Vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh; hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m
   v rostlém terénu, včetně uložení na pozemku.

  • Vyčištění a zhutnění základové spáry.

 • Nad rámec standardu dodávky je:

  • Jiné poměry místa stavby, než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.

  • Odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů,
   na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.

  • Stavební práce a úpravy spojené s výskytem
   spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha),
   např. odčerpávání vody, provedení drenáží
   nebo vsakovacích jam, použití voděodolného
   betonu apod.

  • Nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání
   do hloubených rýh.

  • Nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.)

  • Přesun výkopků nad vzdálenost 10 m.

 • Základové pasy a základová deska

  • Provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C16/20, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo
   z autodomíchávače do hloubených rýh bez použití bednění.

  • Obvodové základové pásy do hloubky 1,15 m, středové základové pásy do hloubky 0,9 m.

  • Dvě řady ztraceného bednění s výplní betonu C16/20.

  • Provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti frakce 16/32 v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy.

  • Provedení sběrného potrubí PVC KG DN150.

  • Provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C16/20, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn.

  • Provedení izolace horního líce podkladní betonové desky proti střednímu radonu ve skladbě penetrační nátěr + ELASTOBIT 40 mineral special (natavení přesahu izolace min. 100 mm).

  • Provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x ocel. sítí 150/150/6.

  • V rámci dodávky základové desky je provedení ležaté kanalizace DN100, DN125 v základech ukončen ve vzdálenosti max do 0,5 m od hrany základové desky nutné pro připojení a chrániček (elektro, vody), vyvedených nad základovou desku.

 • Nad rámec dodávky základové desky je:

  • Jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.)

  • Čerpadlo betonové směsi na jednotlivé betonáže (základové pasy, ztracené bednění, podkladní beton, základová deska) z důvodu prostoru na staveništi, svažitosti staveniště, odstupňovaných základových pásů, armovaných pásů, sjízdnosti pozemku.

  • Více jak dvě řady ztraceného bednění.

  • Špatný přístup na staveniště apod.

  • Provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam).

  • Osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.

  • Osazení vodoměru.

  • Zemnící pásek hromosvodu a zemnění rozvaděče včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků PD.

  • Zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil.

  • Dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku.

  • Dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě, revize a tlakové zkoušky sítí. 

  • Zajištění kompetentní osoby, geologa na posouzení základové spáry.

  • Likvidace odpadu.

  • Přisávání ke krbu.

 • Stavební připravenost zajištěná zákazníkem

  •  Zajištění průzkumů staveniště
   (geologický, geodetický, měření půdního radonu).

  • Vytyčení stavby základové desky geodetem
   s oprávněním, dle výkresu D.01 (půdorys základové desky), přípojné body elektro a vody.

  • Zpracování projektové dokumentace.

  • Zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na pozemku, které mohou být dotčeny stavbou.

  • Zajištění zpevněné příjezdové cesty ke staveništi základové desky po celou dobu provádění stavby.

  • Pravomocně schválená projektová dokumentace spodní stavby ve fázi pro provedení stavby DPS.